instance

instance
pavyzdys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ar auklėjimo priemonė, kuria demonstruojami ar iliustruojami būdingi nagrinėjamo dalyko ar veiksmų atvejai, pvz., sakinių, matematinių sprendimų, augalų rūšių, gimnastikos pratimų ir kt. pavyzdžiai. Pavyzdžiai gali būti imami iš gamtos, tiesiogiai stebimos žmogaus veiklos ar elgesio. Pirmavaizdis – autentiškas kokių nors daiktų ar reiškinių pavyzdys. Judėjams ir krikščionims Dievas yra žmogaus pirmavaizdis, nes žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Panteizme Dievas yra visatos pirmavaizdis. Žemaitės herojų pirmavaizdžiai (prototipai) yra kai kurie gyvi kaimo žmonės. Pirmavaizdis nesutampa su realybės vaizdu, bet jis yra pirmasis pradas realybei rastis, pirmasis pavyzdys, mokantis suprasti realybę. Idealizuotas pavyzdys yra susijęs su žmogaus asmeniu, kuris įkūnija idealą. Idealūs pavyzdžiai vienaip ar kitaip gerbiami, net garbinami. Tam sudaromos progos, rengiami minėjimai, sukaktys. Dabarties idealūs pavyzdžiai atrenkami iš valstybės vadovų, mokslininkų, menininkų, dvasininkų. Jie turi turėti visuotinį pripažinimą. Asmeninis pavyzdys pasirenkamas iš artimos žmonių aplinkos. Auklėtiniams jis būna mokytojas, tėvas, klasės vadovas ar kitas asmuo. Pedagogas, bendraudamas su auklėtiniais, kolegomis, siekia būti geru pavyzdžiu darbe. Asmeninis pavyzdys turi įtaigavimo galią. Įtaigavimas – vienos asmenybės kuriama santykių būdų sistema, kuri sukelia efektyvių minčių, jausmų ir veiksmų rezonansą kitoje asmenybėje ar žmonių grupėje. Vienas iš įtaigavimo šaltinių – pedagogo asmenybė. Pirmtako pavyzdys sukelia susidomėjimą kalbamuoju klausimu. Provaizdis – ko nors pirmykštės būklės vaizdas, teiktinas kaip pavyzdys to, kaip ankstesnėse stadijose atrodė tiesos, gėrio, teisingumo, grožio, sveikatos, technikos būklė siekiant lyginti ją su šia diena. Modelinis pavyzdys – padidintas ar sumažintas, išryškintas ar supaprastintas daiktų, reiškinių, įvykių ar ženklų vaizdas. Modelis daromas pagal originalą arba originalas pagal modelį. Iliustracinis pavyzdys – rodymas, kaip atlikti kokį nors veiksmą ar poelgį, paaiškinimas to, apie ką kalbėta. Jis būtinas fiziniam, darbiniam, doriniam, estetiniam auklėjimui. Kuo jaunesni auklėtiniai, tuo dažniau jiems šio metodo prisireikia. Paveikslo pavyzdys ypač veiksmingas doroviškai ir estetiškai auklėjant. Menas veikia jausmus. Meniniame paveiksle glūdi vertybės, kurių auklėtiniai dažnai nepajėgia suvokti. Pokalbis apie meninį paveikslą – puikus auklėjimo šaltinis. Projekto pavyzdys – tai kurios nors idėjos, minties, sumanymo galimas įgyvendinti žodinis ar grafinis vaizdas. Plano pavyzdys panašus į projektą. Projektas yra galimybių vaizdas, o planas suprantamas kaip praktiškas galimybių įgyvendinimo žodinis ar grafinis vaizdas. atitikmenys: angl. instance vok. Beispiel rus. образец

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • instance — [ ɛ̃stɑ̃s ] n. f. • v. 1240 « application, soin »; lat. instantia 1 ♦ Sollicitation pressante. Vx au sing., sauf dans Demander avec instance. ⇒ insistance. « mon camarade me fit de telles instances » (Balzac). Mod. Céder aux instances de qqn. ⇒… …   Encyclopédie Universelle

 • instance — INSTANCE. s. f. Poursuite, sollicitation pressante. Grande instance. faire instance, de grandes instances, de vives instances, des instances pressantes auprés de quelqu un, envers quelqu un. je l ay fait à son instance. je l en ay sollicité avec… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • instance — n Instance, case, illustration, example, sample, specimen mean a concrete thing which has or manifests the qualities, characters, or nature of a type, a class, or a group. Instance applies to an individual person or thing brought forth in support …   New Dictionary of Synonyms

 • Instance — In stance, n. [F. instance, L. instantia, fr. instans. See {Instant}.] [1913 Webster] 1. The act or quality of being instant or pressing; urgency; solicitation; application; suggestion; motion. [1913 Webster] Undertook at her instance to restore… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • instance — [in′stəns] n. [ME instaunce < OFr instance < L instantia, a standing upon or near, being present < instans: see INSTANT] 1. Archaic an urgent plea; persistent solicitation 2. an example; case; illustration 3. a step in proceeding;… …   English World dictionary

 • instance — in·stance / in stəns/ n [French, from Late Latin instantia, from Latin, the fact of being present or impending, vehemence in speech, urgency, from instant instans insistent, pressing, from present participle of instare to be pressing, stand upon] …   Law dictionary

 • instance — ► NOUN 1) an example or single occurrence of something. 2) a particular case. ► VERB ▪ cite as an example. ● for instance Cf. ↑for instance ● in the first (or second etc.) …   English terms dictionary

 • instance — (n.) mid 14c., urgency, from O.Fr. instance eagerness, anxiety, solicitation (13c.), from L. instantia presence, effort intention; earnestness, urgency, lit. a standing near, from instans (see INSTANT (Cf. instant)). In Scholastic logic, a fact… …   Etymology dictionary

 • Instance — In stance, v. t. [imp. & p. p. {Instanced}; p. pr. & vb. n. {Instancing}.] To mention as a case or example; to refer to; to cite; as, to instance a fact. H. Spenser. [1913 Webster] I shall not instance an abstruse author. Milton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Instance — In stance, v. i. To give an example. [Obs.] [1913 Webster] This story doth not only instance in kingdoms, but in families too. Jer. Taylor. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • instance — [n] case, situation case history, case in point, detail, example, exemplification, exponent, ground, illustration, item, occasion, occurrence, particular, precedent, proof, reason, representative, sample, sampling, specimen, time; concepts… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”